Like us on Facebook
 

Advertisement

Lyrics

Submitted By :- shrithil

[rklyrics.com]

Nagendra-haraya Trilochanaya
Bhasmanga-ragaya Maheshvaraya
Nityaya Suddhaya Digambaraya
Tasmai �na� Karaya Namah Shivaya

Om Namah Shivaya, Shivaya Namah Om
Madakini-salila-chandana-charcitaya
Nandishvara-pramatha-natha-maheshvaraya

Mandara-mukhya-bahu-pushpa-supujitaya
Tasmai �ma� Karaya Namah Shivaya
Om Namah Shivaya, Shivaya Namah Om

Shivaya Gauri-vadanbja-vrnda
Suryaya Dakshadhvara-nashakaya
Sri Nila-kanthaya Vrsa-dhvajaya
Tasmai �si� Karaya Namah Shivaya

Om Namah Shivaya, Shivaya Namah Om
Vasistha-kumbhobhdava-gautamarya
Munindra-devarchita-sekharaya

Chandrarka-vaishvanara-lochanaya
Tasmai �va� Karaya Namah Shivaya
Om Namah Shivaya, Shivaya Namah Om

Yaksha-svrarupaya Jatadharaya
Pinaka-hastaya Sanatanaya
Divyaya Devaya Digambaraya
Tasmai �ya� Karaya Namah Shivaya

Om Namah Shivaya, Shivaya Namah Om[rklyrics.com]

Advertisement

Album Comments